Blogi

Ryhmä tarvitsee ohjaajaa

ihmiset-auringonlasku.jpg

Ryhmä on monitahoinen käsite. Ryhmä on enemmän kuin kaksi ihmistä, joilla on jokin yhteinen mielenkiinnon kohde, tehtävä tai tarkoitus. Työryhmällä tarkoitamme yleensä tietyn tehtävän suorittamiseksi koottua ihmisten joukkoa.

Tiimistä puhutaan silloin, kun korostetaan ryhmän yhteisvastuuta tehtävästä. Moniammatillisessa ryhmässä on toisiaan täydentäviä osaamisia, jotka pitäisi saada yhteiseen käyttöön. Yhteisöstä puhumme silloin, kun yhteiseen päämäärään pyrkivä joukko sopii yhdessä keskenään organisoitumisestaan ja tavoistaan toteuttaa sovittua tehtävää. Verkosto on vielä selkeämmin sopimuksenvarainen yhteenliittymä, ilman hierarkkista määräysvaltaa toisiin toimijoihin. Organisaatiolla tarkoitetaan arkipuheessa rakennetta ja kaaviota, johon sen jäsenet on sijoitettu.

Ryhmä, työryhmä, tiimi, yhteisö, organisaatio ja verkosto ovat kaikki ihmisten välisten suhteiden verkkoja, joissa asiat hoituvat tai jäävät hoitumatta.

Kaikki inhimillinen tapahtuu ihmisten välissä, ihmisten kesken. Käytimmepä ihmisten joukoista mitä nimikkeitä tahansa, ne koostuvat ihmisistä, heidän välisistä suhteistaan ja suhteissa rakentuvasta yhteistyöstä. Yhteistyö edellyttää luottamusta, jotta ajatuksiaan ja kokemuksiaan pystyy jakamaan toisten kanssa. Se perustuu vastavuoroisuuteen, jossa jokainen antaa ja saa yhteistyöstä jotain siitä kaipaamaansa.

Käsitteistä puhuminen tuntuu turhalta saivartelulta – siihen saakka kunnes törmäämme arjessa näitten erilaisten mielikuvien synnyttämiin ristiriitoihin. Silloin on tärkeää päästä keskustelemaan yhdessä siitä, mitä itse kukin näillä tarkoittaa. Suurimmat pettymykset kaikissa yhteistyökuvioissa syntyvät siitä, että omat tarpeet ja odotukset, joita ryhmittymän toiminnalle on asettanut, eivät ole toteutuneet. Petymme odotuksiimme, joita emme ole osanneet tai rohjenneet pukea sanoiksi, kun olemme yhteistyöhön ryhtyneet. Jos hallitsisimme tämän taidon paremmin, saisimme parempia tuloksia yhteistyöhankkeissamme.

Ihmisen toimintaa ohjaa hänen mielessään oleva käsitys asioista. Se miten näen ryhmän, mitä siltä odotan, miten uskon voivani siinä vaikuttaa, mihin uskaltaudun siinä mukaan ja millä tavalla siinä toimin, vaikuttaa ratkaisevalla tavalla siihen mitä ryhmästä voi tulla ja miten se voi tehtävänsä toteuttaa. Ryhmässä kohtaa aina kovin moninainen näkemysten, odotusten ja suhtautumistapojen kirjo. Ryhmässä on aina yhtä monta näkemystä kuin on jäsentäkin. Yhteinen suunta ei löydy ellei näistä päästä puhumaan. Lisäksi ympäristö ruokkii ilmapiirillään ja rakenteillaan omanlaistaan tapaa toimia yhdessä. Yksilöllisiä suorituksia palkitsevassa ympäristössä ei ole helppoa päästä innostavaan yhteistyöhön.

Jotta saisimme ryhmän kuin ryhmän toimimaan yhteisen tavoitteen suuntaan, on panostettava yhteisen todellisuuden luomiseen työskentelyn perustaksi. Näkemyksemme ja työtapamme kohtaavat ja voivat yhdistyä vasta kun avaamme ja jaamme erilaisia näkemyksiä keskenämme. Ryhmän ohjaajan tai johtajan ensisijainen tehtävä on saada ryhmä yhteisen tehtävän äärelle antamaan tietonsa ja taitonsa yhteiseen käyttöön. Vapaana vellovalle keskustelulle on harvoin niin paljon aikaa, että siitä hioutuisi yhteinen näkemys. Erilaiset kaikkien ajatukset mukaan saavat, innostavat työmenetelmät ovat ohjaajan välttämätöntä osaamista.

Yhteistyö on parhaimmillaan yhteistä ajattelua ja se onnistuu vasta riittävän turvallisessa ilmapiirissä. Ryhmän ohjaajan tai johtajan tehtävässä painopisteen tulisikin olla ryhmän toimintakyvyn rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Vuorovaikutusta ja yhteistyötä on ohjattava. Yhdessä on opittava kuuntelemaan, kysymään, tarkistamaan kuulemaansa, arvostamaan ja hyväksymään erilaisia näkökulmia ja hiomaan niistä yhteistä näkemystä. Ohjaajan taito tarttua vuorovaikutuksen häiriöihin ja ohjata rakentavimmille vesille on tuloksellisen ryhmätyöskentelyn edellytys. Työ edellyttää ihmisen mielen toimintaan ja tuon tiedon käyttöönottoon ohjaustehtävässä. Yhteistyö sujuu kun kenenkään ei tarvitse olla puolustusasetelmissa suhteessa kehenkään toiseen.

Suhteet toisiin ihmisiin rakentuvat kunkin oman kokemushistorian pohjalle. Olemme oppineet meille tärkeiden ihmisten mallista ja ympäristömme toiminnasta huomaamattamme omat suhtautumistapamme ja asenteemme. Lähestymistapamme eivät ole kaikissa tilanteissa rakentavia.

Jokainen tipahtaa aika ajoin menettelytapoihin, jotka eivät ole kypsän aikuismaisia. Näissä hetkissä tarvitaan ymmärrystä ja keskinäistä tukea.

Kasvojensa menettäminen koskettaa jokaista, silloin tarvitsemme tukea ja rohkaisua, mutta myös keinovalikoimaa päästä tilanteista eteenpäin.

Birgitta

Pitääkö selvitä yksin?

Itsearviointi, itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus ovat tämän päivän yksinään pärjäävän ihmisen ideaali.

Olemme kuitenkin ihmisinä jotain vasta suhteessa toisiin ihmisiin – jäseninä ryhmissä ja yhteisöissä, erilaisissa elämän rooleissa. Toisten avulla määrittyy paikkamme ja tehtävämme.

Toisten avulla ymmärrämme itseämme. Muilta saamme vastetta ja palautetta oman toiminnan tarkasteluun. He auttavat meitä näkemään vaikutustamme heihin. Toisten kanssa oppii ja kehittyy.

Toisilta saamme tukea ja rohkaisua. Toisille voimme osoittaa lämpöä, rakkautta ja myötätuntoa. Auttamalla toisia toteutamme syvää inhimillistä tarvetta olla avuksi ja hyödyksi muille.

Suhteissa kohtaamme haasteita, jotka pakottavat pysähtymään ja tarkastelemaan tapaamme olla yhdessä. Aina emme tule ymmärretyksi kuten haluamme, omat odotukset eivät täyty ja petymme. Toiset eivät osoittaudu luotettaviksi, eikä itsekään aina käyttäydy luottamuksen arvoisesti. Kaikkeen yhteydessä olemisiin liittyy haavoittumisen riski. Ilman tätä riskinottoa jäämme yksin.

Elämän ilot ja suuret voitot syntyvät harvoin yksin puurtaen – tai ne ainakin tuntuvat paremmilta yhdessä koettuina tai toisten kanssa jaettuina. Elämä ja työ tuntuvat aidommilta, nautittavimmilta ja kepeämmiltä yhdessä.

Uskallatko ottaa riskin ja tarvita toisia?
Uskallatko tarjota apuasi, myötäelää ja innostua yhdessä?

Young Women Travel Together Concept

Kaiken pohjalla on kysymys siitä, kuinka hyväksymme väistämättömän ryhmäluontomme. Sen, että tarvitsemme toisiamme eikä kenenkään pitäisi jäädä yksin.

Birgitta

Huippuryhmä rakennetaan kehittämällä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta

Ryhmällä on aina kaksoistehtävä.
Sen lisäksi, että edetään ryhmän tavoitteen suunnassa, on huolehdittava ryhmän yhteistyön kehittämisestä sellaiseksi, joka tukee tavoitteen saavuttamista.

Ryhmätoiminnan ongelmat syntyvät pitkälti siitä, että keskitymme intensiivisesti tehtävään ja unohdamme huoltaa itse ryhmää. Ryhmän rakentaminen, kehittäminen ja ylläpitävä huolto saatetaan kokea ajan hukkaamisena ja turhana pehmoiluna. Yhteistyöllekin on rakennettava ensin perusta jossa toimia. Eihän taloakaan rakenneta katosta lähtien.

Kun perusta on kunnossa ja terve, on jokaisen mahdollista hoitaa oma osuutensa vastuullisesti ja tuloksellisesti.

Tutkimuksissa huipputulosta tekevät ryhmät erottuvat sen perusteella miten niissä kommunikoidaan. Olennaista on avoin näkemysten ja tuntemusten jakaminen ja toisten kuunteleminen. Itsensä ja olonsa on voitava kokea vapaaksi, jotta voi osallistua ilman pelkoja ja häpeän tunteita. Ajatuksiaan ja tunteitaan uskaltaa jakaa toisten kanssa vasta riittävän turvallisessa ympäristössä. Jokaisen on voitava tuntea kuuluvansa ryhmään ja voitava kokea tulevansa hyväksytyksi siinä. Pidämme näitä sellaisina itsestään selvyyksinä, ettemme enää muista panostaa niihin ja huomaamattamme rakennamme esteitä yhteistyölle.

Menestys on monella tavalla ryhmäominaisuus.
Huippuyksilötkin ovat huippuja vain oman ryhmänsä kanssa.
Hyvä yhteisö ei siis rakennu valitsemalla siihen huippuyksilöitä vaan kehittämällä vuorovaikutusta. Ryhmässä toimimisen idea on yhteistyö. Erilaiset tiedot, taidot, kokemukset, näkemykset ja työtavat – kaikki ihmisten moninaisuus – hyödyntävät sekä yksilöä että ryhmää. Innovaatiotkin syntyvät yhteisen prosessoinnin pohjalta. Myönteisessä ilmapiirissä ja myötätunnon hengessä antaa itsestään ja kykenee myös uudistumaan yhdessä.

Jotta tähän kaikkeen päästään on ryhmän vuorovaikutuksen, toiminnan, työtapojen ja toiminta edellytysten oltava jatkuvan panostamisen ja kehittämisen kohteena. Huippuryhmä rakennetaan kehittämällä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.

Birgitta

Miksi innostuin ryhmistä?

birch-245533_1280.jpgNiin huippukokemukseni kuin ikävimmätkin kokemukseni ihmisten kanssa elämässä ovat liittyneet tavalla tai toisella ryhmiin. Mihin joukkoon minä kuulun vai kuulunko mihinkään? Mihin ryhmään voin ja haluan liittyä? Mistä löydän hengenheimolaisia ja mistä saan tukea ajatuksilleni ja tekemisilleni? Milloin mikäkin ryhmiin liittyvä on askarruttanut.

Välillä sitä on saanut leijua pilvissä, kun ryhmässä on yhdessä oivallettu jotain suurta, saatu aikaan uutta ja tuotettu, jotain mihin kukaan meistä ei olisi yksin pystynyt. Toisinaan innostava yhteistyö on vienyt ajan tajun ja synnyttänyt euforisen mielentilan – kylläpä elämä ja työ voi ollakin ihanaa toisten ihmisten kanssa.

Sitten on ollut hetkiä, jolloin olen ollut neuvoton. Mitä ihmettä tehdä kun ryhmätoiminta ei millään ota sujuakseen, kun ristiriidat koettelevat yhteistyötä ja tekee mieli heittää hanskat tiskiin? Miten saan ihmiset yhteistyöhön ja miten osaan itse toimia ryhmän hyväksi?

Noissa hämmennyksen ja epävarmuuden hetkissä kaipasin usein enemmän tietoa ja taitoa toimia.

Kaipasin syvällisempää ymmärrystä siitä, mikä meitä ihmisiä ohjaa, mitä meille tapahtuu ryhmissä ja mitä tuon kaiken kanssa voin tehdä. Yksinkertaisesti eväitä käsittää ja oppia toimimaan elämän erilaisissa ryhmissä.

Tietoa olin kyllä hankkinut lukemalla kaikkea mahdollista aihetta käsittelevää. Mutta kaipasin silti jotain syvällisempää ymmärrystä. Jotain jossa pystyn jäsentämään kokemaani ja ymmärtämään itseäni osallisena näissä ryhmissä. Tunsin ja tiesin, että tieto yksistään ei tähän riitä. Ryhmätoimintaa koskevaa valmennusta on ollut varsin vähän tarjolla. Ehkä osin siksi, että se on haastavaa ja osin siksi, että ryhmät ja yhteisöllisyys eivät ole yksilökeskeisessä kulttuurin vaiheessa mielenkiinnon kohteena.

Miksi Ryhmäfoorumi?

Kokemusteni innoittamana olin jo kauan unelmoinut oman Ryhmäfoorumin rakentamisesta. Sellaisen yhteenliittymän luomisesta, joka tarjoaa apua, tietoa ja ohjausta noihin hämmentäviin kysymyksiin. Vuosien saatossa itselle on tullut monenmoista kokemusta ryhmän jäsenyydestä, ryhmän ohjaamisesta ja ryhmien koulutuksesta. Kokemuksia on tullut jäsennettyä lukemalla ja pitkäkestoisissa kouluttautumisprosesseissa.

Nyt on aika jakaa koettua ja opittua. Jaettuna osaaminen kasvaa ja jalostuu ja kaikkien teidän ryhmistä innostuneitten ihmisten kautta tuottaa uutta eloa ja hyvinvointia ympäristöihin, joissa elämämme ja vaikutamme. Yhdessä pystymme myös muutoksiin.

sign-429419_640

Uskon, että ryhmätaitajaksi ei synnytä eikä opita oppimalla jokin malli tai kaava, jonka mukaan toimia. Ryhmien kanssa toimimisessa itseäni on auttanut ymmärrys ihmisenä olemisesta ja ihmisen toiminnan vaikuttimista. Kun on oppinut ymmärtämään itseään – on oppinut ymmärtämään muita. Ymmärrys antaa suuntaviitat toiminnalle. Suuntaviittojen varassa pystyy valitsemaan ja jalostamaan toimivia menetelmiä avuksi tekemisiin.

Kutsumme teitä ryhmätiedon ja taidon pariin – synnyttämään aitoa innostusta ja yhteistyötä.

Birgitta